IMAGE 2 Kazimir Malevich  O novykh sistemakh v iskusstve (Viciebsk  1919)  C.114.N.46.