H. Luk’íanov. Life portrait of Hryhorii Skovoroda  1794